loading
Cabo flex
Cabo flex
Cabo flex

Cabo flex

  • گوشی های مخروطی شکل که جذب بسیار راحت را ارائه می دهد.
  • گوشی های ایمن در مقابل امراض پوستی که ضد سوزش و خارش است.
  • در صورت استفاده از زیر چانه تا 20dB آلودگی صوتی را می کاهد.(NRR)
  • در صورت استفاده از پشت گردن تا 17dBآلودگی صوتی را می کاهد. (NRR)

8 Comments

ShaneFreer58 minutes ago
great post!
Collis Ta'eed42 minutes ago
yeah i really like it too, very useful!
jremick22 minutes ago
i found this post very useful too, the comment form works just perfect, keep it up guys :)
joshjanssen22 minutes ago
yep, especially when it comes to comment testing
stewboon22 minutes ago
nice job!
bensmithett42 minutes ago
couldn't be better :D
justinfrench48 minutes ago
looks very promising

سایر تصاویر

پرسسش سوال